Posts

Showing posts from January, 2013

.....................................................اﺯ ﺳﺮﻱ ﺑﺎﺯاﺭ اﺻﻔﻬﺎﻥ

Image

.......................................سرای دالان دراز اصفهان ۱۳۹۱

Image

...........................بازار اصفهان ۱۳۹۱

Image

....................................................بازار اصفهان ۱۳۹۱

Image

.................اصفهان..................................از مجموعه چهلستون

Image

...........................اصفهان

Image

..................................از مجموعه چهلستون

Image

Mollösund..............2012.............................................

Image

Mollösund..............2012.......................................

Image

Mollösund..............2012.......................................

Image

...................................................از مجموعه چهلستون

Image

...........................................................از مجموعه چهلستون

Image

...........................................................از مجموعه چهلستون

Image

...........................................................از مجموعه چهلستون

Image
Image

.....................از سری کوچه ها

Image
كوچه ها باریكن دكونها بسته اس  خونه ها تاریكن طاقها شكسته اس  از صدا افتاده تار و كمونچه  ، مرده می برن كوچه به كوچه  نگاه كن مرده ها به مرده نمی رن  ، حتی به شمع جون سپرده نمی رن  شكل فانوسی ان كه اگه خاموشه واسه نفت نیست، هنوز یه عالم نفت توشه  جماعت من دیگه حوصله ندارم.  به خوب امید و از بد گله ندارم  گرچه از دیگرون فاصله ندارم ، كاری با كار این قافله ندارم  احمد شاملو 

..................................................................از سری کوچه ها

Image

..................................................................از سری کوچه ها

Image

..................................................................از سری: کوچه ها

Image
Image
Image
Image

............................................................صحرا انارک ۱۳۹۱

Image

............................................................صحرا انارک ۱۳۹۱

Image

............................................................صحرا انارک ۱۳۹۱

Image
Image

.............................................................صحرا......انارک...

Image
Image

...............................................از سری عکسهای انارک ۱۳۹۱

Image

..........Anarak............Iran.............

Image

.......Anarak, Iran.......................................................انارک

Image

Kashan 2013.....

Image
Image
Image
Image

......Anarak.......Iran

Image
Image