.....................از سری کوچه ها

كوچه ها باریكن دكونها بسته اس 
خونه ها تاریكن طاقها شكسته اس 
از صدا افتاده تار و كمونچه 
، مرده می برن كوچه به كوچه 
نگاه كن مرده ها به مرده نمی رن 
، حتی به شمع جون سپرده نمی رن 
شكل فانوسی ان كه اگه خاموشه واسه نفت نیست، هنوز یه عالم نفت توشه 
جماعت من دیگه حوصله ندارم.
 به خوب امید و از بد گله ندارم
 گرچه از دیگرون فاصله ندارم ، كاری با كار این قافله ندارم 
احمد شاملو 

Comments

Popular Posts