..................................................................از سری کوچه ها