...................................................از مجموعه چهلستون