...........................................................از مجموعه چهلستون