...............................................از سری عکسهای انارک ۱۳۹۱