.....شب همه بی تو، کار من، شکوه به ماه کردن است.......