..........برای رفیق همسفرم محمد رضا دیانی ......natten i öknen.......