..............................................از سری عکسهای انارک ۱۳۹۱