...................................از سری عکسهای تاسوعا، عاشورا ۱۳۹۱.