...............................................مسجد جامع اصفهان ۱۳۹۱