گشتی در منطقه توریستی جنوب قبرس، لارناکا ..........................