..................................از مجموعه چهلستون