...................................................دایناسور .............اصفهان