........ آبی ...............................................................

..........رنگ چشماش آبی بود...........................................