صدای پای رفتن............
 گورستان طبل قشم.........

                                                                                   


  Smögen....