صدای پای رفتن............
 گورستان طبل قشم.........