..................................................................آنارک ۲۰۱۲