..........................................................از سری: درها و کوچه ها.