............................................. از سری کوچه ها ; شب .....