.......................................سرای دالان دراز اصفهان ۱۳۹۱